Статут! Обов'язково до читання!

П.І.Б. / Ф.И.О. *
Email *
Згоден дотримуватися Статуту *
Введите код:

 

С Т А Т У Т

Громадської організації

«ЛЮБІМЕЦ І КО»

 

 

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

      1.1. Громадська організація «ЛЮБІМЕЦ І КО», (надалі – Організація) є добровільною Організацією, заснованою на індивідуальному членстві та створеною на основі єдності інтересів для спільної реалізації мети та завдань, визначених цим статутом.

      1.2. Громадська організація «ЛЮБІМЕЦ І КО» створена за рішенням прийнятим на установчих зборах засновників у відповідності до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання» та актів чинного законодавства України.

1.3. Організація створена і діє на принципах: добровільності, самоврядності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів, прозорості, відкритості та публічності.

        1.4. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності, в межах чинного законодавства.

1.5.         Організаційно-правова форма Організації: громадська організація.

        1.6. Найменування Організації українською мовою: повне – Громадська організація «ЛЮБІМЕЦ І КО», скорочене - ГО «ЛіКО»,

        Англійською мовою повне – Громадська організація «LUBIMETS AND CO», скорочене – ГО «LiCO»

       1.7. Діяльність Організації має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади, тісного контакту з іншими громадськими організаціями, рухами, фондами та окремими громадянами.

       1.8. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її держаної реєстрації у порядку визначеному Законом України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” та Законом України “Про громадські об’єднання”.

       1.9. Організація створюється на невизначений термін.

       1.10. Організація має круглу печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, емблему, прапор (хоругву), що підлягають реєстрації у встановленому законом порядку, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку та інші реквізити, необхідні для її діяльності.

1.11. Організація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також бути стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ

 

2.1. Основна мета Організації: Задоволення та захист соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння збереженню та покращенню генофонду котів всіх порід, сприяння розвитку фелінології як науки. Популяризація селекційно-племінної роботи, пропаганда і підтримка гуманного ставлення до тварин серед усіх верств населення.

       2.2. Для реалізації зазначеної мети Організація здійснює наступні завдання:

-         Сприяє розведенню порідних котів.

-         Допомогає розвиватись фелінології в м.Ужгород.

-         Підтримує на громадських засадах наукові дослідження у галузі фелінології.

-         Сприяє розробці та впровадженню в дійсність методичних рекомендацій у сферах племінної роботи, селекції, боротьби з захворюванням котів і кішок.

-         Сприяє проведенню фелінологічних виставок та конкурсів, створенню та будування розплідників, площадок для порідного тестування котів.

-         Пропагандує ідею гуманного ставлення до тварин.

-         Координує діяльність своїх членів.

-         Взаємодіє з фелінологічними громадськими організаціями на території України та за її межами та представляє інтереси членів ГО, здійснює зв’язки з іншими спорідненими організаціями як в Україні, так і за її межами.

2.3. Для досягнення мети і завдань Організація проводить наступну   діяльність:

        - координує діяльність членів Організації, спрямовану на досягнення мети, предмету та завдань Організації, проводить відповідні заходи;

- підтримує законодавчі ініціативи, ініціює цікаві та перспективні починання в сфері соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;

- вносить до органів державної влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо покращання соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, спрямовані на реалізацію та захист соціальних, громадянських, економічних та культурних прав різних верств населення;

- бере участь у фінансуванні або безпосередньо займається організацією діяльності науково-дослідних та навчальних центрів, діяльність яких пов’язана із статутною діяльністю Організації;

- бере участь у фінансуванні або здійснює самостійно цільові програми і проекти;

- надає матеріальну та організаційну допомогу організаціям і установам, діяльність яких пов’язана із статутною метою Організації;

- здійснює співпрацю з громадськими організаціями, закладами науки і культури інших країн;

        - здійснює організацію та фінансування видавничої діяльності з питань діяльності Організації, створення власного друкованого засобу масової інформації, інформаційних бюлетенів;  

       - сприяння у виданні просвітницької загальноосвітньої літератури, включаючи фінансування видання літератури;

       - бере участь у проведенні інформаційної та просвітницької діяльності через засоби масової інформації, періодичні видання, власні публікації для реалізації мети та завдань передбачених статутом;

- бере участь в організації і проведенні згідно з чинним законодавством фестивалів, ярмарок, тощо, доходи від яких спрямовуються виключно на статутні цілі Організації;

- надає допомогу у створенні і розвитку неурядових неприбуткових організацій;

- організовує, координує та фінансує заходи, спрямовані на досягнення мети Організації;

- співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 

-       бере участь у розробці різного роду програм i проектів.

           2.4. Для досягнення статутної мети та виконання статутних завдань Організація в установленому законодавством порядку має право:

- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права, бути позивачем у суді та третейському судах;

- проводити мирні зібрання;

- залучати громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної підтримки діяльності Організації;

- співпрацювати з іншими громадськими організаціями за напрямками своєї статутної діяльності;

         - звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями, заявами, скаргами; 

- одержувати на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

- брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфер діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя; 

- вступати у спілки, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань;

- на добровільних засадах утворювати відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» громадські спілки, укладати між собою угоди про співробітництво.

- представляти та захищати свої законні інтереси та інтереси своїх членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях, судах, перед громадянами;

- одержувати у встановленому законом порядку від органів державної влади всіх рівнів, органів місцевого самоврядування публічну інформацію необхідну для реалізації своєї статутної мети та основних завдань;

- засновувати засоби масової інформації з метою досягнення статутної мети (цілей) ;

- розповсюджувати інформацію, пропагувати мету та основні завдання Організації, сприяти здійсненню просвітницької та науково-методичної діяльності,  запозиченню кращого досвіду інших країн;

- підтримувати та брати участь в організації та проведенні національних і міжнародних форумів, симпозіумів, конференцій, виставок, конкурсів, тощо;

- мати власну символіку, яка підлягає реєстрації у порядку, визначеному законодавством України.

- здійснювати інші права, не заборонені законом.

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

3.1. Членство в Організації є індивідуальним.

3.2. Індивідуальними членами Організації можуть бути громадяни України, іноземні громадяни чи особи без громадянства, які досягли 14 років, що виконують вимоги Статуту Організації та беруть активну участь у її діяльності.

3.3. Рішення про прийом у члени Організації приймаються Правлінням Організації протягом місяця з дня подання громадянином особистої письмової заяви на ім'я керівника Організації про включення до членів Організації.

3.4. Рішення про включення до членів Організації приймається більшістю голосів від складу Правління Організації.

3.5. Членство в Організації продовжується на протязі всього часу існування Організації, якщо членство не припиняється у відповідності з цим Статутом.

3.6. Облік членів Організації здійснюється Правлінням Організації. 

        3.7. Членство в Організації припиняється за власним бажанням, з моменту подання особистої письмової заяви до Правління Організації.

3.8. Примусове виключення з членів Організації здійснюється у випадку:

          - припинення безпосередньої участі особи у діяльності Організації;

- невиконання рішень керівних органів Організації, які пов’язані з виконанням статутних завдань Організації; 

          - поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам Організації;

-  смерті члена Організації.

3.9. Рішення про виключення з членів Організації приймається більшістю голосів від складу Правління Організації.

3.10. Члени Організації  мають право:

•              обирати і бути обраними до складу статутних органів Організації;

•              брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях статутних органів, до складу яких вони обрані;

•              вносити пропозиції до статутних органів усіх рівнів та відстоювати свою точку зору до прийняття більшістю відповідного рішення;

•              брати участь у зборах, засіданнях статутних органів;

•              одержувати інформацію з питань діяльності Організації;

•              вільно відстоювати і пропагувати ідеї та пропозиції з питань, що обговорюються в організації до прийняття рішень з цих питань;

•              висловлювати свою думку щодо персонального складу кандидатур, які пропонуються для обрання до статутних органів Організації;

•              брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;

•              на отримання від Організації допомоги, якої він потребує;

•               вільно виходити з Організації за власною письмовою заявою.

3.11.Члени Організації  зобов'язані:

•               виконувати вимоги цього Статуту;

•      брати активну участь у виконанні рішень статутних органів Організації,

        • утримуватись від діяльності, що може завдати шкоди Організації;

        • дотримуватись вимог Статуту, інших внутрішніх документів Організації та виконувати рішення Загальних зборів та Правління Організації;

       • діяти відповідно до мети та завдань, визначених Статутом Організації.

3.12. Розмір вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначається Загальними Зборами Організації.

3.13. Вступні та членські внески можуть прийматися в грошовій та майновій формі, а також у вигляді творчих ідей, які оцінюються Правлінням Організації.

3.14. За рішенням Правління Організації, члени можуть бути звільнені від обов’язку сплати вступних та членських внесків.

4. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

4.1. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори.

4.2. Загальні збори скликаються Правлінням Організації не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні Збори можуть бути скликані на вимогу Голови Правління Організації або не менше як 1/3 членів Правління Організації.

         4.3. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більшість членів Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів присутніх на них членів. Рішення щодо внесення змін та доповнень до статуту та щодо припинення діяльності Організації приймаються не менше як  2/3 присутніх на Загальних зборах членів Організації.

4.4. До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- затвердження та внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

- затвердження програм та основних напрямків діяльності Організації;

- заслуховування звітів статутних органів Організації;

        - прийняття рішення про реорганізацію у формі приєднання до іншого громадського об’єднання такого ж самого статусу чи лiквiдацiю Організації;

        - прийняття рішення про утворення відокремлених підрозділів;

        - розпорядження коштами та майном Організації;

- призначення ліквідаційної комісії та її голови;

- обрання Голови Правління Організації та членів Правління Організації;

- розглядає скарги на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів і посадових осіб Організації та у місячний термін надає відповідь за наслідками розгляду скарги;

        4.5.   Виконавчим органом є  Правління Організації.

        4.6. Правління складається з Голови Правління та членів Правління Організації.

        4.7. Правління Організації здійснює керівництво всією діяльністю Організації.

        4.8. Правління Організації обирається Загальними зборами терміном на три роки у кількості, що встановлюється Загальними зборами Організації.

        4.9. До компетенції Правління Організації відноситься:

        - затвердження планів та програм діяльності, які випливають із завдань Організації;

        - проведення роботи по підготовці та скликанню Загальних зборів членiв Організації та організації виконання рішень вищого органу Організації;

         - забезпечення виконання поточних та перспективних планів діяльності Організації;

         - заслуховування до проведення Загальних Зборів Організації річних звітів Голови Правління Організації;

         - розгляд питання діяльності Організації та винесення щодо них рішення;

         - прийняття рішення про прийом у члени Організації;

         - прийняття рішення про виключення із членів Організації;

         - прийняття рішень про заснування  громадських спілок, укладення угод про співробітництво і взаємодопомогу з іншими громадськими об’єднаннями;

         - вирішує iншi питання діяльності Організації, що не віднесені до компетенції вищого органу Організації.

        4.10. Чергові засідання Правління Організації скликаються не менш як один раз у півріччя, а позачергові – за iнiцiативою Голови Правління Організації. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більшість членів Правління. Рішення Правління приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів членів Правління присутніх на засіданні.

4.11. Голова Правління Організації є вищою посадовою особою Організації, яка має право представляти Організацію у відносинах з третіми особами. Голова Правління Організації обирається Загальними зборами Організації строком на три роки. Голова Правління Організації обирається лише з числа членів Організації.

         4.12. Голова Правління Організації відповідно до своїх повноважень:

- очолює Правління Організації;

 

 

- забезпечує виконання статутних завдань Організації, рішень Загальних Зборів і Правління;

-  відкриває рахунки в установах банків;

- має право підпису фінансових документів; 

- контролює діяльність штатного апарату Правління;

          - видає накази і розпорядження, що є обов’язковим для виконання всіма членами Організації;

  - виконує інші повноваження, делеговані Загальними Зборами Організації.

         4.13. Голова Правління Організації може передати частину своїх повноважень (за згодою інших членів Правлiння) одному з членiв Правлiння, що оформлюється відповідним рішенням чи наказом, а у випадку необхідності  довіреністю. За відсутності Голови Правління Організації його обов’язки виконує один з членів Правління Організації, за попередньою згодою більшості членів Правління Організації.

 

5. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ,

БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

 

5.1. Рішення, дії або бездіяльність Правління Організації,  Голови Правління Організації, можуть бути оскаржені до Загальних зборів Організації або до суду.

5.2. Рішення, дії або бездіяльність Загальних Зборів Організації можуть бути оскаржені виключно до суду.

5.3. Розгляд скарг Загальними зборами здійснюється на відкритому засіданні, шляхом усного озвучення скарги і прийняття по ній рішення простою більшістю голосів. Розгляд скарг судом здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

 

6.  ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ

ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕД ЇЇ ЧЛЕНАМИ

 

        6.1. Загальні збори та Правління Організації звітують про свою діяльність перед членами Організації не рідше одного разу в рік.

        6.2. У кінці кожного календарного року Голова Правління Організації звітує перед членами Організації на Загальних зборах про здійснену роботу протягом року.

 

7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА МАЙНА ОРГАНІЗАЦІЇ

 

  7.1. Організація є неприбутковою громадською організацією.

7.2. Для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань Організація має право на власне рухоме й нерухоме майно, обладнання, транспорт та інші засоби, набуття яких не заборонено чинним законодавством України.

         7.3. Організація не несе відповідальності за зобов’язаннями своїх членів, а члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Організації.

         7.4. Організація взаємодіє з громадськими об'єднаннями, релігійними організаціями, іншими фізичними та юридичними особами, які своєю діяльністю сприяють вирішенню завдань Організації, реалізовує спільні програми з іноземними організаціями, юридичними та фізичними особами.

 

7.7.         Джерела надходження майна та коштів Організації:

         - кошти або майно,  які  надходять  безоплатно  або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

         - пасивні доходи;

         - кошти або майна, які надходять до Організації, від проведення її основної діяльності з урахуванням норм чинного законодавства;

- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або через них їх одержувачам згідно із законодавством з метою зниження рівня таких цін.

            7.8. Внески до Організації можуть здійснюватися грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами шляхом передачі Організації відповідних коштів, майна, виконання робіт на надання послуг.

  7.9. Майно та кошти Організації спрямовуються на виконання завдань і досягнення мети її діяльності, а також на утримання Організації, в тому числі:

- на оплату штатних працівників Організації, а також осіб, які залучаються до роботи за трудовими угодами чи договорами;

- витрати на оренду приміщень, їх експлуатацію, ремонт, придбання необхідного обладнання;

- витрати на видання інформаційно-рекламної та іншої поліграфічної продукції;

- пайову участь у фінансуванні заходів, які проводяться іншими організаціями і відповідають завданням Організації;

- цільове фінансування окремих програм, в тому числі освітніх, та заходів, семінарів і науково-практичних конференцій.

           7.10. Організація є власником майна, що їй належить, здійснює відповідно до чинного законодавства володіння, користування та розпорядження майном, що знаходиться в її власності, згідно з метою i статутними завданнями Організації.    

           7.11. Організація, створені нею установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватись в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі в порядку й розмірах, передбачених законодавством.

           7.12. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Оргнанізації.

 

8.       ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Загальних зборів Організації.

8.2. Відокремлені підрозділи створюють шляхом об”єднання членів Організації для ведення спільної діяльності за територіальним принципом за місцем проживання не менш ніж двома членами Організації. 

8.3. Відокремлені підрозділи Організації не мають статусу юридичної особи.

8.4. Відокремлені підрозділи Організації керуються у своїй діяльності Стаутом Організації.

8.5. Відомості про утворені відокремлені підпрзділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

8.6. Відокремлені підрозділи представляють інтереси Організації та забезпечують реалізацію завдань визначених статутом Організації.

8.7. Відокремлений підрозділ має вищий керіавний орган – Збори членів та керівника відокремленого підрозділу, який обирається строком на три роки Загальними зборами членів Організації.

8.8. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

- реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Загальних зборів;

- проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

- представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.9. Керівник відокремленого підрозділу Організації організовує діяльність членів по виконанню статуту Організації, веде облік членів, що приймаються до Організації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження , надані керівними органами Організації.   

8.10. Керівник відокремленого підрозділу має право:

- використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

- отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

- бути присутнім на Загальних зборах Організації;

- звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

- здійснювати захист своїх законних прав та інтересів.

8.11. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

- дотримуватись вимог Статуту Організації;

- виконувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства України);

- не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.12. Діяльність відокремленого підрозділу Організації може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Загальних зборів Організації,  а також в судовому порядку.

 

9. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

         9.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Організації є компетенцією Загальних зборів Організації.

 9.2. Рішення Загальних зборів Організації  з питань внесення змін та доповнень до Статуту вважається прийнятим, якщо за таке рішення проголосувало не менше як 3/4  присутніх на Загальних зборах членів Організації.

 9.3.  Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають обов’язковій реєстрації, якщо інше не передбачене чинним законодавством України.

           9.4. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

           9.5. Про внесені зміни Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації протягом 60 днів з дня прийняття такого рішення Загальними зборами Організації.

 

10. ПРИПИНЕННЯ ДIЯЛЬНОСТI ОРГАНІЗАЦІЇ

 

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом саморозпуску  або реорганізації шляхом приєднання  до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, та за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Організації.

         10.2. Рішення  про саморозпуск Організації  приймається Загальними зборами Організації.

10.3. Для вирішення питань, пов'язаних із ліквідацією Організації, Загальні збори Організації створюють ліквідаційну комісію та приймають рішення щодо використання коштів та майна Організації після її ліквідації. Чисельний і персональний склад та порядок обрання ліквідаційної комісії визначається Загальними зборами Організації;

10.4. У разі ліквідації Оргнанізації її активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані в дохід бюджету.

10.5. Ліквідація вважається завершеною, а Організація такою, що припинила свою діяльність, з моменту внесення відповідного запису до  Реєстру громадських об”єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

          10.6. Реорганізація Організації здійснюється шляхом її приєднання до іншого громадського об'єднання такого самого статусу. Реорганізація  здійснюється на підставі рішення  громадського об”єднання, яке приєднується, про припинення  діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання,  до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.

           10.7. Вступ Організації до складу громадської спілки не є реорганізацією громадського об'єднання і не має наслідком припинення її діяльності.

           10.8. У разі прийняття рішення  про заборону Організації майно, кошти та інші активи Організації за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.

Регистрация
Логін:
Буде використовуватися при авторизації.
Тільки латинські букви і цифри.
*
Нікнейм:
Цим іменем будуть підписуватися ваші повідомлення. Російські та англійські букви і цифри.
*
Пароль:
*
Повторіть пароль:
*
E-Mail:
За замовчуванням не публікується
*
Місто:
Дата народження:
За замовчуванням не публікується
Захист від спаму:
Введіть число, зображене на картинці
Введите код: